Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Certificarea activităților de cercetare (REXCD)

Certificarea activităților de cercetare (REXCD)

Obiectivul acestui articol este de a aduce în atenția contribuabililor câteva probleme legate de Certificarea activităților de cercetare (REXCD) în contextul aplicării facilității fiscale prevăzute la art. 20 Cod fiscal.

De asemenea, prezentăm mai jos și câteva soluții la aceste probleme.

Legea (art. 20 Cod Fiscal)

(1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acordă următoarele stimulente fiscale:

a) deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 31;

Reiese din acest paragraf că toate firmele ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pot beneficia de facilități fiscale.

ORDONANŢA Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică definește mai departe :

« Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă. »

Precum și faptul că « Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice. »

Normele de aplicare (ORDIN Nr. 3265/21453/2022 din 30 septembrie 2022)

ART. 4

(1) Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, identificat prin următoarele elemente:

 1. scopul proiectului şi obiectivele proiectului;
 2. domeniul de cercetare-dezvoltare;
 3. perioada de desfăşurare a proiectului;
 4. resursele alocate proiectului (sursele de finanţare şi, dacă este cazul, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare);
 5. bugetul proiectului;
 6. categoria rezultatului activităţii de cercetare-dezvoltare, conform art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. caracterul inovativ;

b) sunt activităţi de cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică.

(2) În cadrul activităţilor de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activităţile de dezvoltare experimentală

ART. 5

(1) Pentru încadrarea proiectelor şi activităţilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare constituie un corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

Observăm aici că Normele de aplicare a facilității fiscale prevăzute la art. 20 Cod fiscal nu intră în contradicție cu prevederile art. 20 Cod fiscal și că este adăugată noțiunea de certificare a activităților de cercetare dezvoltare de către Registrul național al experților pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, fără a se face nicio referire la domeniile de specializare inteligentă sau la obligativitatea de a fi inclus în sistemul național de cercetare dezvoltare pentru a putea beneficia de certificare.

ORDIN nr. 21.578 din 14 octombrie 2022 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare — REXCD

Articolul 1

În cadrul prezentei metodologii sunt utilizate următoarele definiții:

 1. f) domeniu de cercetare-dezvoltare – conform Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022;

Observăm că apare noțiunea restrictivă de domeniu de specializare inteligentă.

Articolul 3

(2) În situația în care contribuabilul consideră că activitățile desfășurate, în cadrul unui proiect, sunt activități de cercetare-dezvoltare, solicită autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare desemnarea unui expert din REXCD în domeniul de cercetare-dezvoltare al contribuabilului, în vederea aplicării facilităților fiscale pentru cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilul transmite autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare o cerere de expertiză, completată și asumată de reprezentantul legal al contribuabilului.

 1. Cererea de expertiză are structura-cadru prezentată în anexa nr. 3.1 și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) denumirea contribuabilului;

b) adresa și datele de contact ale contribuabilului;

c) clasificația cod CAEN pentru obiectul (principal/secundar) de activitate de cercetare-dezvoltare autorizată, după caz, în conformitate cu prevederile din statut;

d) obiectul expertizei pentru care se solicită certificarea;

e) informații pentru descrierea proiectului de cercetare-dezvoltare:

– domeniul de cercetare-dezvoltare;

– denumirea proiectului de cercetare-dezvoltare, scopul și obiectivele și prezentarea pe scurt a acestuia;

– teritoriul unde se desfășoară activitățile de cercetare-dezvoltare;

– alte informații relevante din care să reiasă domeniul de cercetare-dezvoltare în care se încadrează activitățile specifice proiectului de cercetare-dezvoltare.

2. Certificat constatator al Oficiului Național al Registrului Comerțului

Legea nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică prevede că « Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea. »

Astfel, doar contribuabilii ce au un cod CAEN de activitate pentru cercetare-dezvoltare pot beneficia de certificarea eligibilității proiectelor. Aceste coduri sunt următoarele :

 • CAEN 721 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie;
  • CAEN 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;
  • CAEN 7219 – Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
 • CAEN 722 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.

 

CONCLUZIE

Observăm din coroborarea diferitelor texte de lege expuse mai sus că apar restricții în ceea ce privește contribuabilii ce vor putea beneficia de facilitățile fiscale prevăzute la art. 20 Fiscal.

Ordinul Nr. 3265/21453/2022 din 30 septembrie 2022 vine în sprijinul contribuabililor ce aveau dubii referitoare la eligibilitatea proiectelor lor. Mai exact, este acordată posibilitatea de a certifica aceste proiecte pentru a dispune de o dovadă a eligibilității lor în caz de control ANAF. Mai mult, pentru marii contribuabili certificarea proiectelor este obligatorie începând cu 2023.

Totuși, Ordinul nr. 21.578 din 14 octombrie 2022 introduce două noțiuni (și restricții) noi :

 • Pentru a putea realiza certificarea proiectelor, contribuabilul ce va solicita expertiza va trebui să facă parte din sistemul Național de cercetare dezvoltare. Aceasta presupune că este necesar ca contribuabilul să prezinte dovada că deține un cod CAEN pentru cercetare-dezvoltare (fie el și secundar).
 • Pentru a putea realiza certificarea proiectelor, acestea trebuie să se încadreze în unul dintre domeniile de specializare inteligentă 2022 -2027, și anume:

 

Bioeconomie

1.1 Tehnologii pentru economia albastră;

1.2 Ameliorarea semințelor și raselor;

1.3 Tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură;

1.4 Agricultura 4.0;

1.5 Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă;

Economie digitală și tehnologii spațiale

2.1 Dispozitive și sisteme microelectronice pentru produse inteligente;

2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor;

2.3 Tehnologii pentru economia spațială;

2.4 Tehnologii XR;

2.5 Sisteme de inteligență artificială;

2.6 Securitate cibernetică;

2.7 Tehnologii pentru trasabilitate;

2.8 Roboți și agenți cognitivi;

Energie și mobilitate

3.1 Mobilitate verde;

3.2 Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero;

3.4 Stocarea energiei;

Fabricație avansată

4.1 Tehnologii de fabricație pentru industria aeronautică;

4.2 Digitalizarea și robotizarea fabricației;

4.3 Tehnologii avansate de fabricație;

Materiale funcționale avansate

5.1 Optoelectronica;

5.2 Materiale compozite inteligente;

5.3 Materiale reciclabile și tehnologii pentru reciclarea materialelor;

5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică;

5.5 Materiale biocompatibile;

5.6 Materiale pentru energie;

Mediu și eco-tehnologii

6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului;

6.2 Tehnologii pentru economia circulară;

Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat

7.1 Chirurgia de precizie;

7.2 Tehnologii nucleare diagnostico-terapeutice de nouă generație;

7.3 Medicina longevității;

7.4 Diagnosticare precoce;

7.5 Tehnologii pentru o viață autonomă;

7.6 eHealth;

7.7 Medicina personalizată și genomică;

7.8 Tehnologiile pentru sisteme purtabile;

Activitățile incluse în aceste domenii și subdomenii pot fi consultate aici.

Care sunt consecințele?

În primul rând, vor fi societăți ce nu vor putea să aplice stimulentele fiscale pentru cercetare dezvoltare prevăzute la art. 20 Cod Fiscal datorită absenței codului de activitate specific activităților de cercetare- dezvoltare. Ne gândim aici la numeroase companii din domeniul IT ce au, spre exemplu, codul  CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă.

Daca vorbim, spre exemplu, despre o societate ce realizează software pentru sateliți geospațiali sau software auto ce permite reducerea consumului de combustibil, în cazul în care aceasta nu are cod CAEN pentru cercetare-dezvoltare, proiectele nu vor putea fi expertizate. Ca și exemplu alternativ, ne putem gândi la o societate ce dezvoltă software pentru securitatea cibernetică.

Așadar, deși proiectele acestor societăți se încadrează în domeniile de specializare inteligentă, contribuabilii nu vor putea certifica aceste proiecte, din cauza abseței codului CAEN.

Motivul pentru care unele dintre societăți optează pentru codul CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă este că acesta permite aplicarea facilității fiscale prevăzute la art 60. Cod Fiscal.

Această facilitate este legată de activitățile de cercetare-dezvoltare în domeniul IT și cele două facilități nu ar trebui să se excludă reciproc, în contextul în care există o voință la nivel național pentru a accelera cercetarea-dezvoltarea.

În al doilea rând, vor exista societăți care nu vor putea să certifice proiectele de cercetare dezvoltare realizate datorită faptului că acestea nu se încadrează în domeniile de specializare inteligentă. Câteva exemple mai jos:

 • Dezvoltarea de materiale cu caracteristici noi (beton, aliaje metalice) ;
 • Sinteza de noi molecule chimice sau dezvoltarea de noi procese de producţie a principiilor active/a medicamentelor;
 • Dezvoltarea de servicii online bazate pe tehnologii cloud.

Pe scurt, o multitudine de proiecte specifice nu vor putea fi încadrate in niciunul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Soluții posibile

Prima soluție și cea mai evidentă ar fi modificarea legislației astfel încat condiția legată de codul CAEN pentru certificare să fie eliminată. Această abordare ar trebui completată cu o soluție ce va permite expertizarea proiectelor ce nu se încadrează în domeniile de specializare inteligentă.

Știm cu toții că cercetarea-dezvoltarea realizată în cadrul companiilor private este bazată pe interesele comerciale ale fiecărei companii și nu pe obiectivele strategice la nivel de țară. În același timp, strategia fiecărei companii este stric legata de locurile de muncă pe care aceasta le oferă, precum și de taxele plătite către statul Român.

A doua soluție presupune adaptarea strategiei contribuabililor la normele de aplicare ale facilităților fiscale și impune:

 • Schimbarea statutului companiei, în sensul de a introduce codurile CAEN pentru cercetare-dezvoltare.
 • Orientarea proiectelor de cercetare-dezvoltare către domeniile de specializare inteligentă.

 

Întrebarea care rămâne este ce se va întâmpla când strategia națională de cercetare-dezvoltare se va modifica…