INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L (denumită în continuare “INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L” sau “Societatea”), prin intermediul paginii sale web https://innovation-team.ro/, oferă vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat în legătură cu serviciile sale. Vă rugăm să citiți cu atenție următorii Termeni de Utilizare. 

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea în totalitate și fără rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplică întregului conținut al site-ului.

Dacă vizitatorul/utilizatorul website-ului nu acceptă oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie să părăsească website-ul și să înceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului https://innovation-team.ro/ vizitatorii/utilizatorii confirmă că au citit, au înțeles și au acceptat în mod necondiționat Termenii de Utilizare și că îi acceptă. INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L are dreptul să modifice în mod unilateral acești termeni în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, comunicând modificările făcute prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului după anunțarea modificării se va considera o acceptare a respectivei modificări.

1. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială 

Întregul conţinut al site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la mărcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutăţile, serviciile oferite aparţin INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. Acest conținut este guvernat de prevederile aplicabile din legislaţia romană şi internaţională, ce vizează în principal Drepturile de Proprietate Intelectuală şi Industrială, cu excepţia drepturilor protejate ale terţilor. În consecinţă, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distribuţie, prezentare sau orice utilizare a conţinutului (integrală sau parţială a site-ului) nu este permisă în niciun fel şi prin niciun mijloc în scopuri comerciale sau de alt fel, fără acordul anterior scris al INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. În mod excepţional, este permisă copierea, tipărirea sau stocarea limitată sau izolată a unor părţi din conţinutul de mai sus în scop exclusiv personal de către vizitator, sub condiţia ca această utilizare să fie însoţită de o precizare clară şi distinctivă a provenienţei şi fără să fie utilizată în scopuri comerciale sau de alt fel.

2. Conduita Utilizatorului 

Site-ul https://innovation-team.ro/, se va utiliza în scopuri legale şi doar în aşa fel încât să nu limiteze sau să împiedice utilizarea acestuia de către terţi. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementările şi dispoziţiile legislaţiei române, europene şi internaţionale care guvernează telecomunicaţiile şi se vor abţine de la orice comportament ilegal şi abuziv/necorespunzător care ar putea avea consecinţe negative pentru alţi vizitatori/utilizatori sau ar putea provoca daune sau duce la defectarea site-ului INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. În cazul în care Societatea este implicată în orice dispută sau trebuie să plătească orice fel de compensaţie ca urmare a încălcării de către vizitator/utilizator a obligaţiilor prevăzute, respectivul vizitator/utilizator va despăgubi în mod corespunzător Societatea.

3. Legături cu site-urile părților terțe 

Site-ul ul https://innovation-team.ro/, permite vizitatorilor/utilizatorilor să fie transferaţi prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) către site-uri ale terţilor. Răspunderea pentru conţinutul acestor site-uri de legătură aparţine exclusiv terţilor care le pun la dispoziţie. INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L nu garantează disponibilitatea acestor site-uri şi nu este responsabilă pentru calitatea şi drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. oferă link-uri către alte site-uri exclusiv în beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor, iar includerea oricărui link la aceste site-uri nu va constitui şi nu va fi considerată un angajament sau o garanţie sau inducere sau avizare de către Societate a conţinutului său, a calităţii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.

4. Limitarea Răspunderii 

INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. face tot posibilul să asigure că toate informaţiile oferite pe site-ul https://innovation-team.ro/sunt complete, corecte, actualizate şi clare, însă nu garantează că aceste criterii sunt îndeplinite în mod invariabil. De aceea, INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. nu va fi responsabilă în nicio situaţie, inclusiv în cazul unei neglijenţe, pentru erori, omisiuni sau deficienţe ca urmare a furnizării acestor informaţii, orice întârziere, discontinuitate în transmiterea de informaţii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizării acestor informaţii. Conţinutul site-ului nu cuprinde sfaturi, îndemnuri sau incitări de ordin financiar, legal sau de alt fel în vederea realizări unei investiţii sau unei alte tranzacţii, iar INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L nu este responsabilă de modul de utilizare a site-ului web de către vizitatori/utilizatori care acţionează din proprie iniţiativă.

5. Securitatea Site-ului 

Accesul la site se face la iniţiativa vizitatorului/utilizatorului şi nu la iniţiativa INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. Utilizatorii sunt responsabili şi de protejarea sistemului lor împotriva viruşilor şi altor software-uri dăunătoare.

INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L a luat toate măsurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de viruşi şi de alte software-uri dăunătoare şi utilizează sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor şi altor acţiuni neautorizate, însă nu garantează absența, în cadrul site-ului, a oricăror viruşi defecte şi alte componente dăunătoare şi, prin urmare, nu este responsabilă pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul şi fişierele utilizatorilor mai sus menţionate, şi nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.

6. Date cu Caracter Personal 

Având în vedere reglementările cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a protecţiei acestor date pentru statele membre UE şi care se aplică începând cu 25 mai 2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent şi cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți mai jos elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoaşteți pe această temă, în calitatea de “persoană vizată”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrare de date” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergere sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate şi transparenţa, datele solicitate fiind adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm? 

Datele personale pe care le prelucrăm pot fi:

• date de identificare precum: nume şi prenume,

• date privind studiile şi formarea profesională, locul de muncă;

• date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon

Datele pot varia în funcţie de caracteristicile produselor pentru care solicitați serviciile noastre sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de prevederile legale aplicabile activităţilor întreprinse de către INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. Datele cu caracter personal pot fi obţinute direct de la client/potenţial client sau de la terţi (de exemplu, furnizori de lead-uri).

În ce scop prelucrăm datele tale personale 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

• marketing (promovarea oricăror produse şi servicii ale INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L, reclamă/publicitate, activităţi specifice de marketing precum studii de piaţă, profilări, segmentări);

• în scopuri statistice

Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L? 

Iniţierea şi derularea relaţiei de afaceri poate fi efectuată doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informaţiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea începerii, respectiv continuării, relaţiei de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutăţile şi ofertele INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L. Puteți solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relaţia de client să fie afectată.

Către cine pot fi trimise datele cu caracter personal? 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi trimise către terți.

Care sunt drepturile tale privind protecția datelor personale? 

Începând din data de 25.05.2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit şi a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, precum:

• Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele şi caracteristicile prelucrării acestora în relaţia dumneavoastră cu INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L;

• Dreptul la rectificare: dreptul de a obţine din partea societăţii noastre, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc;

• Dreptul la ştergere: vă puteţi exprima dreptul de a vă fi şterse datele din evidenţa INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu protecţiei datelor cu caracter personal;

• Dreptul la restricţionarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ştergerii datelor;

• Dreptul la portabilitatea datelor: posibilitatea de a ne solicita transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat;

• Dreptul de opoziţie: dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În acest sens, va trebui să adresați o cerere scrisă către INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L în care să menţionați datele asupra cărora solicitați opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia dumneavoastră particulară;

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita companiei noastre de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată şi care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă;

• Dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ;

• Dreptul de a te adresa justiţiei.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate pe perioada în care sunteți clientul INNOVATION TEAM FILIALA KMCE4U S.R.L, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu legislația în vigoare.