Innovation Team – Consultanță Facilități Fiscale

Facilități fiscale cercetare

Certificarea activităților de cercetare-dezvoltare

Certificarea activităților de cercetare

Context

Ieri (31/10/2022) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului cercetării, inovării și digitalizări nr 21 578/14 octombrie 2022. Acest ordin  explică condițiile de eligibilitate și selecție a experților REXCD, metodologia de selecție a acestora și normele pentru certificarea activităților de cercetare-dezvoltare.

În ceea ce privește selecția experților, aceștia trebuie să dețină titlul științific de doctor și să fie încadrați fie că personal de cercetare-dezvoltare într-o unitate de cercetare-dezvoltare, fie să dețină o funcție didactică, Aceasta poate fi de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar. Fiecare expert va putea evalua proiecte dintr-un singur domeniu de cercetare-dezvoltare și cel mult 3 subdomenii de cercetare-dezvoltare.

Deși numărul inițial al experților selecționați nu este precizat, acesta va fi revizuit periodic în funcție de volumul solicitărilor din partea contribuabililor interesați de aplicarea facilităților fiscale pentru cercetare-dezvoltare.

Etapele procesului

Etapa I — solicitarea expertizei în vederea certificării activităților de cercetare-dezvoltare;

Reprezentantul legal al contribuabilului transmite autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare o cerere de certificare a activităților de cercetare-dezvoltare. Această cerere poate fi transmisă prin mijloace electronice (email).

Etapa II — desemnarea unui expert din REXCD în vederea efectuării expertizei;

În maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de expertiză, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare comunică contribuabilului datele de contact ale expertului desemnat în vederea transmiterii comenzii de expertiză.

Etapa III — încheierea contractului de expertiză în vederea certificării;

Contribuabilul contactează expertul desemnat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și transmite expertului o comandă de expertiză. În baza acesteia, se încheie între contribuabil și expert Contractul de expertiză, ce conține clauze specifice de confidențialitate.

Prețul contractului se stabilește prin negociere, plecând de la un tarif orar brut echivalent în lei de 50 EUR/oră, în funcție de complexitatea procesului de expertiză în vederea certificării:

Transportul, cazarea și alte cheltuielile asociate procesului de expertiză vor fi în sarcina contribuabilului.

În contractul de expertiză se precizează termenele limită pentru fiecare dintre etapele expertizării, precum şi termenul final de predare al raportului de expertiză și a documentelor care au făcut obiectul expertizei. Termenul standard de expertiză este de 90 de zile de la semnarea contractului.

Etapa IV — realizarea expertizei în vederea certificării

În cadrul acestei etape, expertul va analiza informațiile, documentele și datele puse la dispoziție de contribuabil. Acesta poate de asemenea verifica, la sediul contribuabilului, informațiile, documentele și materialele prezentate, în funcție de complexitatea procesului de expertiză.

Expertul poate solicita informații și documente suplimentare necesare și relevante, care contribuie în mod direct la efectuarea expertizei, cu excepția celor din categoria secretelor comerciale și alte informații/documente cu regim special.

Prezentarea activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul proiectului/proiectelor trebuie să conțină detalierea criteriilor de eligibilitate prezentate în Manualul Frascati, așa cum detaliam într-un articol anterior.

După elaborarea raportului de expertiză, acesta se va semna de către contribuabil și se va emite certificatul de expertiză. Certificatul de expertiză va fi înregistrat atât de către contribuabil cât și de către autoritatea de stat pentru cercetare- dezvoltare.

În situația în care contribuabilul are obiecții întemeiate cu privire la conținutul raportului de expertiză, semnează raportul de expertiză și formulează, în scris, observațiile sale cu privire la raport. În acest caz, Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare inițiază un proces de conciliere în vederea soluționării diferendului. Soluționarea acestuia va avea loc la sediul autorității pentru cercetare-dezvoltare, cu prezența obligatorie a părților.

De asemenea, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate efectua verificarea procesului de expertiză, dacă această verificare se impune.

Lista cu contribuabilii ce au solicitat certificarea activităților de cercetare-dezvoltare precum și numărul certificatului de expertiză se publică pe pagină web a autorității de stat pentru cercetare- dezvoltare. De asemenea, pe pagină web a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare se va publica un Raport anual privind impactul aplicării normelor privind facilitățile fiscale pentru cercetare-dezvoltare.

Comentarii Innovation team

Prin acest ordin de ministru, se clarifică metodologia de selecție şi modul de contractare al experților, precum şi cadrul contractual general. De asemenea, noile prevederi vor oferi contribuabililor o mai mare siguranță în aplicarea facilitaților fiscale, fiind prevăzut expres că „Certificatul de expertiză este documentul care atestă încadrarea activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, utilizat în raport cu organele de control fiscal, cu scopul de a beneficia de stimulentele fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Printre veștile bune, enumerăm :

  • Posibilitatea contribuabilului de a formula obiecții asupra raportului de cercetare-dezvoltare,
  • Durata rezonabilă de timp între depunerea solicitării pentru certificarea activităților de cercetare-dezvoltare şi obținerea acesteia (15 zile pentru desemnarea expertului + 90 de zile pentru analiza proiectelor)
  • Transparența privind tarifele experților.
  • Vizibilitatea asupra impactului aplicării normelor privind facilitățile fiscale pentru cercetare-dezvoltare